نام پروژه: پخش ممتاز

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه:
نوع پروژه: پخش ممتاز
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان