نام پروژه: زیر سازی و آسفالت الوان ثابت

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: الوان ثابت
آدرس پروژه: الوان ثابت
نوع پروژه: زیرسازی و آسفالت
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان