نام پروژه: زیر سازی و آسفالت بیمه ملت تهرانسر

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: تهرانسر
آدرس پروژه: بیمه ملت
نوع پروژه: زیرسازی آسفالت
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان