نام پروژه: زیرسازی و آسفالت فداییان

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: فداییان
آدرس پروژه: فداییان
نوع پروژه: زیرسازی و آسفالت
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان