نام پروژه: دانشگاه امام صادق

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: دانشگاه امام صادق
آدرس پروژه: دانشگاه امام صادق
نوع پروژه:
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان