نام پروژه: خاکبرداری فداییان اسلام

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: فداییان اسلام
آدرس پروژه:
نوع پروژه: خاکبرداری
اجرا کننده پروژه: نوین پیمان