نام پروژه: خاکبرداری ساختمان شورای فردیس

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما: شورای فردیس
آدرس پروژه: کرج
نوع پروژه: خاکبرداری
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان