نام پروژه: آسفالت پشت بام

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه:
نوع پروژه: آسفالت پشت بام
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان