نام پروژه: آسفالت پارکینگ طبقاتی

تاریخ شروع پروژه:
تاریخ اتمام پروژه:
کارفرما:
آدرس پروژه: شهرک نفت تهران
نوع پروژه: آسفالت پارکینگ طبقاتی
اجرا کننده پروژه: شرکت نوین پیمان