آسفالت‌ سرد ، تراشه آسفالت چیست؟

آسفالت سرد یا تراشه اسفالت(Cold Mix) به مخلوطی از مصالح سنگی و قیر مخلوط و یا امولسیون قیر گفته می‌شود که مصالح آن در دمای محیط مخلوط شوند. در برخی انواع آسفالت سرد، ممکن است قیر بر حسب ضرورت داغ شود، اما سایر مصالح بدون گرم شدن با قیر ترکیب میشوند و مورد استفاده قرار میگیرند و متراکم میشوند.

سنگدانه‌ها در زمان اختلاط با قیرابه می‌تواند رطوبت داشته باشد ولی با قیرهای محلول، در دمای محیط یا تحت اثر حرارت باید خشک شده باشد. مخلوط‌های آسفالت سرد که با قیرهای محلول با غلظت بیشتر مانندMC-3000 یا SC-3000 تهیه می‌شود، عملاً مانند آسفالت گرم باید در درجه حرارت ۹۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم شود.

آسفالت‌ سرد ، تراشه اسفالت

آسفالت سرد را می‌توان در مسافت‌های زیاد جابجا کرد و سپس پخش کرد یا آن را در کارگاه دپو نمود و بعداً مورد استفاده قرار داد.

آسفالت سرد در کلیه لایه‌های روسازی میتوان استفاده کرد باشرط بر آن که به تمام ضوابط و معیارهای طراحی و محدودیت‌های ترافیکی مسیر توجه نمود. این نوع آسفالت در قشرهای رویه، آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر اساس قیری برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می‌توان از آن استفاده نمود.